Regulaminu KONKURSU z okazji Dnia Dziecka

REGULAMIN KONKURSU „Energylandia dla całej rodziny”


1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu „Energylandia dla całej rodziny” jest spółka "JOART SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Bolesławcu - adres siedziby i adres do doręczeń:
ul. Staszica 11A, 59-700 Bolesławiec; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391786; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł.; NIP: 6121766520; REGON: 020197062 (Organizator).
1.2 Konkurs odbywać się będzie od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 10 czerwca 2018 roku (czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika Konkursu niniejszego regulaminu w całości.
1.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele/członkowie władz Organizatora oraz ich najbliższa rodzina - małżonek, dzieci i rodzeństwo lub członkowie tego samego gospodarstwa domowego - bez względu na stopień pokrewieństwa.
1.5 W Konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski (
Uczestnik).
1.6 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, który jest jawny. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
1.7 W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy w jakikolwiek sposób wspierany przez portal społecznościowy Facebook ani jego właściciela, który nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Konkurs składa się z jednego etapu i polega na:

2.1.1 wykonaniu przez Uczestnika konkursu kreatywnego zdjęcia swojego dziecka w wieku od 3 do 18 lat, które ubrane jest w odzież z sieci Szachownica (Praca Konkursowa),
2.1.2 przesłaniu Pracy Konkursowej na adres e-mail:
konkurs@szachownica.com.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęcia i numeru telefonu lub zamieszczeniu Pracy Konkursowej pod postem konkursowym znajdującym się na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Facebook https://www.facebook.com/szachownica/, w czasie trwania Konkursu określonym w pkt. 1.2.
2.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości przesłania lub umieszczenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie, zgodnie z postanowieniami pkt 1.2. Przedłużenie z tego powodu terminu przesyłania lub zamieszczania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.
2.3. Praca Konkursowa (zdjęcie konkursowe), o której mowa w pkt 2.1 powinno łącznie spełniać poniższe wymogi:

2.3.1 być zapisane w pliku JPG w rozmiarze maksymalnie do 2 MB
2.3.2 powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
2.3.3 nie może zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów/produktów/usług innych niż związanych z siecią odzieżową Szachownica;
2.3.4 nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych
(w tym prawa do ochrony wizerunku), praw autorskich lub innych praw własności
intelektualnej,
2.4. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Prace Konkursowe niezgodne
z Regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Szachownica lub Organizatora.

2.5 Uczestnik Konkursu, przesyłając Pracę Konkursową, o której mowa pkt. 2.1.2, bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
2.5.1 utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

2.5.2 nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

2.5.3 wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

2.5.4 przekazywanie i emitowanie w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

2.5.5 wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

2.5.6 inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;

2.5.7 dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań;

2.5.8 udzielenie Organizatorowi licencji na Korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku następuje bez wynagrodzenia, w ramach udziału w Konkursie.

2.6 Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

2.7 Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.
2.8 Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie 5 (pięć) Prac Konkursowych - zdjęć.
2
.9 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
2.10 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3. 

3 PULA NAGRÓD W KONKURSIE
3.1 Nagrodami w Konkursie są:
3.1.1 1 x Nagroda Główna „Energylandia dla całej rodziny” złożona z:
4 x dwudniowego biletu wstępu do
Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze wraz z jednym noclegiem w domku letniskowym dla 4 osób w Western Camp, adres: ul. Oświęcimska 35, 32-640 Zator. Całkowita wartość nagrody to 1356 zł brutto.
3.1.2 Pobyt odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później jednak niż do 28.10.2018 roku (Nagroda Główna).

3.1.3 Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) wartość Nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi (Zdobywcy Nagrody) Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu w skład Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonej od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości Nagród i nagród pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laure ata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

3.2 2x Nagroda Dodatkowa, karta podarunkowa o wartości 100 zł do wykorzystania w wybranym salonie Szachownica, na cały asortyment marki Szachownica (Nagroda Dodatkowa).

3.3 Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1 Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora (Komisja).
4.2 Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję.
4.3 Oceniając Prace Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami oryginalnością, unikatowością, kreatywnością oraz ogólnymi warunkami estetycznymi pracy.

4.4 Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu, wyboru zwycięzcy i pozostałych laureatów. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.
4.5 Komisja, po zakończeniu Konkursu, wyłoni tylko jednego zwycięzcę
(Zdobywcę Nagrody Głównej).
4.6 Komisja wyłoni ponadto 2 (dwóch) laureatów Nagrody Dodatkowej (Zdobywca Nagrody Dodatkowej)
4.7 Organizator skontaktuje się bezpośrednio ze Zdobywcą Nagrody Głównej i Dodatkowej przy użyciu danych osobowych podanych w procesie rejestracji poprzez informację przesłaną na adres e-mailowy, z którego została przesłana Praca
Konkursowa lub telefonicznie, na numer podany w zgłoszeniu Pracy Konkursowej lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.
4.8 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zdobywcą Nagrody (trzykrotna próba kontaktu w ciągu 24 godzin), Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
4.9 Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych Regulaminem będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
4.10 W przypadkach, o których mowa w pkt 4.8 i 4.9 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej nagrody.

4.11 Zdobywca Nagrody Głównej i Dodatkowej zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
4.12 Zdobywcy Nagrody Głównej i Dodatkowej zobowiązani są do odbioru nagrody w wybranym przez siebie salonie Szachownica lub nagroda zostanie przesłana na wskazany adres pocztą.
4.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zdobywcy Nagrody Głównej i Dodatkowej z przyczyn od niego niezależnych.
4.14 Wyniki Konkursu ustalone zgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną ogłoszone
na
www.szachownica.com.pl oraz w serwisie Facebook na profilu Organizatora https://www.facebook.com/szachownica/ najpóźniej w dniu 22 czerwca 2018 roku.
4.15 Każdy Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu (tj. wysłanie Pracy Konkursowej) oświadcza, że:
4.15.1 wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „Energylandia dla całej rodziny” danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą
„Energylandia dla całej rodziny”, w szczególności dla potrzeb ogłoszenia wyników
Konkursu i wydania nagród;
4.15.2 zapoznał się z regulaminem Konkursu „Energylandia dla całej rodziny” i wyraża zgodę na jego treść;
4.15.3 został poinformowany/a o przysługującym mu prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania;
4.15.4 jest autorem Pracy Konkursowej (w tym wszelkich treści lub utworów   w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przesłanych w
związku z Konkursem „Energylandia dla całej rodziny” i oświadcza,
że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww.
Pracy Konkursowej (zdjęcia);
4.15.5 oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej w całości oraz do jej poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich;
4.15.6 jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wizerunku, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy;
4.16 Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią Regulaminu, ma świadomość, że Praca Konkursowa (zdjęcie) może być umieszczone na profilu marki Szachownica w serwisie Facebook oraz stronie www Organizatora i wyraża na to zgodę.

4.17 Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i z Wizerunku. Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5.1 Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 29
czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po dniu 29 czerwca 2018 roku nie będą rozpatrywane.
5.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora: "JOART S.A." ul. Staszica 11A, 59-700 Bolesławiec
z dopiskiem „
Energylandia dla całej rodziny”. Reklamacja powinna
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego kwestionowanego zachowania się przez Organizatora.
5.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
5.4 Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem
poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1.
Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, co oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE a także wszelkie ustawodawstwo krajowe regulujące przetwarzanie danych osobowych mające zastosowanie, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Zwycięzcy Nagrody Głównej i Dodatkowej oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 5 Regulaminu.

6.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka "JOART SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Bolesławcu - adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Staszica 11A, 59-700 Bolesławiec, z którym można skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: iod@szachownica.com.pl 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie na każdym etapie Konkursu.
7.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Organizatora na
www.szachownica.com.pl
7.3 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
prawa polskiego.

 

najnowsze produkty

Nie znaleziono pasujących produktów.